اثاث البیت

اثاث البيت اشياء منقولی است كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه میباشد.

Posted on