اثبات

مرحله علم به چيزی را مرحله اثبات آن چيز نامند.

Posted on