‌ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1376

‌ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1376

رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.

Posted on