مصالح هوشمند

مصالح هوشمند مصالحی هستند که میتوانند با تغییرات محیطی انطباق پیدا کنند. این مصالح در برابر تاثیرات فیزیکی و شیمیایی محیط انعطاف پذیر هستند و ویژگی های خود را به صورت برگشت ناپذیر تغییر میدهند.

مصالح هوشمند قابلیت درک رویدادها و تغییرات محیطی را دارند و نسبت به آن واکنش نشان میدهند. این مصالح در مقابل اشعه UV, میدان مغناطیسی, فشار, دما, محیط شیمیایی و… عکس العمل نشان میدهند و خواص خود را با توجه به آن محرک تغییر داده و با آن محیط تطبیق پیدا میکنند.

بتن هوشمند و شیشه هوشمند  و رنگ هوشمند از مهمترین مصالح هوشمند موجود در صنعت ساختمان می باشد.

Posted on