شیشه هوشمند

اسمارت گلس / smart glass

یکی از مصالح هوشمند می باشد. شیشه هوشمند از فناوری های نوین است که بواسطه مواد و ترکیبات ان و یا ساختار آن دارای قابلیت های جدید و متفاوت از شیشه معمولی میباشد.

این شیشه ها  قابلیت درک رویداد های محیطی را داشته و واکنش نشان میدهند.

نانو شیشه ها مثل شیشه خود تمیز شونده ، شیشه فتو کرومیک ، شیشه ترمو کرومیک از انواع شیشه های هوشمند میباشند.

Posted on