پودر بند کشی

پودر بندکشی ماده‌ای خشک و ریزدانه است

پودر بندکشی تنها با افزودن اندکی آب (مطابق دستورالعمل مصرف سازنده) می‌تواند به ماده‌ای سیال تبدیل شده که بتواند در فاصله میان کاشی و سرامیک نفوذ کند.

از پودر بندکشی در نماهای آجر و سنگ هم می‌توان استفاده کرد.

Posted on