ماده 17 قانون صدور چک

ماده 17 قانون صدور چک

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

Posted on