اجاره معاطاتی

اجاره‌ای است كه ايجاب و قبول آن غير لفظی باشد.

Posted on