اجاره نود و نه ساله

اجاره های طویل المدت را با این رقم مشخص می کنند.در نکاح منقطع هم مدت نود و نه ساله معین می شود.

Posted on