اجیر

كسي كه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله می كند.

 

 

Posted on