اجمال قانون

هرگاه در مورد معینی قانونی وجود داشته باشد که فاقد صراحت و روشنی کافی باشد آن قانون را محمل نامند و وصف آن را اجمال قانون گویند.

 

 

 

Posted on