بیمه نامه

بیمه نامه قراردادی است که بر پایه‌ آن بیمه‌گر تعهد می‌کند. با شرایط توافق شده در قبال دریافت حق بیمه زیان وارد شده به بیمه گذار را در خصوص موضوع بیمه جبران میکند.

 

Posted on