حق بیمه

حق بیمه پولی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر در قبال بیمه نامه می‌پردازد.

Posted on