موضوع بیمه

آنچه را که بیمه گر بنا به درخواست بیمه گذار  بیمه می کند .موضوع بیمه می باشد.

Posted on