بیمه گذار

شخص حقیقی ، یا شخص حقوقی که از بیمه گذار در قبال پرداخت حق بیمه در موضوع بیمه نامه دریافت میکند.

Posted on