بیمه گر

شرکت بیمه.

شخص حقوقی که به درخواست بیمه گذار خدمات بیمه انجام میدهد.

Posted on