معسر

فرد حقیقی که به علت نداشتن دارایی کافی و یا دسترسی نداشتن به اموال خویش(مثلا در رهن بانک بودن اموال)، قادر به پرداخت دیون و بدهی های خود در خصوص هزینه های دادرسی و یا حکم دادگاه را نباشد ، معسر گفته می شود.
کسیکه مورد اعسار قرار گرفته است.

انواع معسر

  • معسر مطلق ،در صورت تقسیط بدهی هم فرد قادر به پرداخت نیست.
  • معسر نسبی ، فرد قادر به پرداخت قسطی دیون خود است.

 

Posted on