سامانه خودنویس

در ایران سامانه خودنویس، با هدف نظارت بر بازار مسکن، از سوی دولت، راه اندازی شده تا بنگاه داران و طرفین قرارداد، برای مواردی چون، ثبت و استعلام قرارداد اجاره به صورت رایگان، به سایت سامانه، مراجعه کرده و از امکانات آن، استفاده کنند.

khodnevis.mrud.ir

Posted on