‌ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

‌ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه‌ طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.

Posted on