‌ماده 3 قانون مدیریت پسماندها

‌ماده 3 قانون مدیریت پسماندها

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد‌ کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده‌ های مجاز آنها را تهیه نماید.

Posted on