پمپ درین

پمپ درین دیواری

کولرهای گازی ، اسپیلت‌ها و داکت اسپیلت‌ها همگی از سیکل‌های سرمایشی انبساط مستقیم بهره می‌برند. در این حالت قسمت خنک کننده یا اوپراتور مستقیما با هوای اتاق در ارتباط است. به این ترتیب مقداری از رطوبت موجود در هوا روی کویل سرمایشی تقطیر می‌شود.

در فن کویل ها نیز مقداری از رطوبت هوا روی کویل سرمایشی تقطیر می شود. آبی که از این طریق ایجاد شده است باید به نحوی از محیط خارج شود.

پمپ‌ درین اسپیلت در زمانی که نیاز است آب ایجاد شده به ارتفاعی بالاتر از سطح اسپیلت یا فن کویل انتقال پیدا کرده و سپس تخلیه شود، مورد استفاده قرار میگیرد.

پمپ درین کوچک است و روی دیوار و در کنار وسیله سرمایشی نصب می‌شود.

کارکرد پمپ درین بی صدا و بدون لرزش است. این پمپ برای ایمنی دارای فلوسوییچ است.

 

 

Posted on