پله

پله
از اجزای راه پله . سطوح کوچک افقی به اندازه قرار گیری کف پا که در مسیر راه پله قرار میگیرد.این سطح افقی امکان قدم زدن فرد از یکی به دیگری یعنی جرکت رو به جلو و هم زمان ، بالا یا پائین وعبور و مرور  بین دو سطح غیر همسطح را ممکن میکند.

اجزای پله

کف پله
پیشانی پله
دماغه پله
شیار پله

پله

 

 

 

Posted on