پله بدون رایزر

راه پله ای که پیشانی پله ندارد و حد فاصل پله ها باز است.

Posted on