فلوسوئیچ

فلوسوئیچ سنسور جریان یا سوئیچ جریان هوا، بخار یا مایعات می باشد. و به عنوان یک کلید کنترل کننده بر میزان جریان و فشار عبوری از یک لوله یا کانال نظارت می‎کند.

فلوسوئیچ در صورت افزایش یا کاهش ناگهانی جریان عبوری با اقداماتی همچون خاموش کردن سیستم و یا فعال کردن زنگ هشدار و روشن کردن پمپ اعلام خطر می‌کنند.

همچنین فلوسوئیچ می‌تواند به پمپ دستور قطع و وصل شدن جریان را نیز بدهد.

Posted on