شیار پله

شیار کف پله

یک یا چند شیار  در کف پله که در امتداد عرض پله روی دماغه پله ایجاد میشود. این شیارها برای جلوگیری از لیز خوردن هستند. بعضی پله­ فاقد شیارند. و گاهی بجای شیار آنرا مضرس میکنند.

Posted on