سرگیر پله

حد فاصل بین کف پله و سقف راه پله.
حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله ها و پاگردهای آن ها در تمام طول مسیر ۲/۰۵ متر است که از لبه هر کف اندازه گیری می شود.

 

Posted on