باکس راه پله

فضایی که راه پله در ساختمان اشغال میکند.

Posted on