پیه

Tallow
چربی حیوانات.چربی متراکم شده و سفت گوشت حیوانات
Posted on