مرکز جرم ساختمان

مرکز جرم یک ساختمان یا به‌طورکلی یک جسم نقطه تعادل آن است.

و درصورتی‌که ذره ای در این نقطه قرار گیرد دارای تعادل ایستا خواهد بود.

و به‌عبارتی‌دیگر مرکز جرم نقطه ای است که در آن توزیع جرم در تمامی جهات برابر می باشد.

به طور مثال جهت یافتن مرکز جرم یک میله کافی است نقطه‌ای از آن پیدا شود که با قرار دادن تنها یک‌دست یا یک انگشت در زیر آن نقطه بتوان تعادل آن میله را حفظ نمود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که مرکز جرم یک جسم همیشه در خود جسم قرار نمی گیرد؛ به طور مثال مرکز جرم یک حلقه در مرکز آن است، نقطه‌ای خارج از خود جسم.

Posted on