پیمانکار عمومی

به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر قرارداد امضاء می‌کند تا پروژه و کار مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق به انجام برساند.

معادل انگلیسی : General contractor

Posted on