حفاری

کندن و گود کردن زمین ، کندن زمین جهت رسیدن به‌هدف مورد نظر را حفاری گویند.
حفاری می‌تواند به منظور تونل ، رسیدن به نفت، آب، گاز ، معدن و غیره انجام گیرد. عملیات‌های حفاری با استفاده از دکل حفاری و یا دستگاه تی‌بی‌ام با سرعت بسیار زیادی انجام می‌گیرند.

Posted on