ماده 15 قانون تامین اجتماعی

ماده 15 قانون تامین اجتماعی

ارکان سازمان عبارتند از:

شورایعالی.

هیئت مدیره.

حسابرس (‌بازرس).

Posted on