‌ماده 4 قانون مدیریت پسماندها

‌ماده 4 قانون مدیریت پسماندها

دستگاههای اجرایی ذی ‌ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها‌ تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ‌نمایند. آیین ‌نامه اجرایی مذکور می ‌بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:

1 – مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد‌ نماید.

2 – تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل ‌تر است، ‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل تر است، ‌محدود شود.

3 – تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.

4 – مسوولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ‌های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان ‌محصولات قرار گیرد.

Posted on