زمین زد

زمین زِد ، زمین سخت که مقاومت و فشردگی دانه ترکیبی آن در حد کمتر از زمین دج است.

Posted on