پولیش سنگ

marble polish

پولیش سنگ یک ماده شیمیایی است برای براق کردن سطح سنگ و از بین بردن منافذ ریز آن استفاده می شود. درخشندگی سنگ را باز می گرداند و باعث ضد آب شدن سنگ نیز می شود.
در واقع پولیش سنگ مانند واکس برای کفش عمل می کند. پولیش سنگ بصورت مایع و جامد تولید می شود.
پولیش کاری سنگ ، بوسیله دستگاه پولیش کاری  و گاهی بصورت دستی انجام می گردد.
ایلپا (ilpa) یک برند پولیش ایتالیایی معروف است.

Posted on