نخاله

زباله ساختمانی.
ضایعات ساختمانی که از تخریب ساختمان بجا می ماند و یا پسماند مصالحی که در طی عملیات ساخت‌وساز مورد استفاده قرار گرفته.

Posted on