ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13

در موارد زیر مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:

1- در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (‌با رعایت ماده 415 قانونی مدنی).

2 -در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.

3 -هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.

Posted on