ماده 31 قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.

Posted on