‌ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

‌ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مامور مکلف است آن را‌ ظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

Posted on