پیچ تنظیم

Set Screw /Grub Screw

پیچ تنظیم  بدون کلگی است اما در یک یا هر دو سمت آنها درایو در نظر گرفته میشود.

پیچهای تنظیم یا Set Screw برای مقید کردن و تنظیم دو قطعه کار نسبت به یکدیگر استفاده میشوند، مثلا تنظیم موقعیت چرخدنده یا پولی روی شفت، تنظیم قطعات فیکسچر، تنظیم فاصله ی بلوکهای قالب و …

این پیچها از سوراخ قطعه اول رد میشوند و با درگیر شدن در سوراخ قطعه ی دوم آنها را نسبت به یکدیگر مقید کرده و فاصله ی میان آنها را تنظیم مینماید.

معمولا انواع پیچ Set Screw از جنس فولاد آلیاژی هستند و روی آنها عملیات حرارتی موضعی (سطحی) انجام میشود تا مقاومتشان در برابر خوردگی و سایش افزایش یابد.

Posted on