خیار عیب

اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته است .

خیار عیب تنها خیاری است که به دارنده ی آن دو اختیار می دهد. متضرر از معامله ی مال معیوب می تواند مال را به همان شکل بپذیرد و ارش بگیرد و یا معامله را فسخ نماید.

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب، مخفی بوده و در زمان انجام معامله موجود باشد.

منظور از عیب مخفی، عیبی است که مشتری در زمان انجام معامله از وجود آن آگاه نبوده، چه این عیب واقعا پنهان باشد یا مشتری متوجه آن نشده باشد.

Posted on