انکر بولت با کلگی

(Headed Anchor Bolts)

انکر بولت با کلگی از انواع انکر بولت است .  بر خلاف سایر انواع  Anchor در یک سمت رزوه شده و در سوی دیگر یک کلگی Hex یا Square دارد که درون بتن قرار داده میشود و برای نصب نرده های پیاده رو و ساخت ستونهای نیمه سنگین استفاده میشود.

Posted on