ماده 5 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده 5 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت ‌خواهد داشت.

Posted on