ممبرین

ممبرین (Membrane)

غشا .

تلفظ این واژه مِمبرِین  است و نه ممبران .

تصفیه آب ممبرین ، کابینت ممبرین ، روکش ممبرین ،

Posted on