برنامه ریزی منطقه ای

Regional Planning

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی – اجتماعی با نیازها و امکانات محلی ، برنامه‌ریزی منطقه‌ای شامل تدوین قوانینی است که با برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد این مناطق را هدایت می‌کند.

با فعالیت‌های کاربری زمین، زیرساخت‌ها در سطح وسیع‌تری از زمین نسبت به یک شهر یا شهرک جداگانه سروکار دارد.

برنامه‌ریزی منطقه ای با برنامه‌ریزی شهری مرتبط است و شیوه‌های کاربری زمین را در مقیاس وسیع تری مرتبط می‌کند.

Posted on