مغبون

کسی است که در معامله ضرر کرده است و دچار غبن شده است.

غبن در اصطلاح عبارت است از فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعى آن و یا خریدن کالایى بیشتر از بهاى واقعى‌اش.

Posted on