ماده 6 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

ماده 6 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

Posted on