موخره قانون بیمه بیکاری

موخره قانون بیمه بیکاری

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/7/10 به تایید شورای نگهبان رسیده است. ‌

Posted on