حکم دادگاه

حکم، تصمیمی است که از سوی دادگاه حقوقی یا کیفری  در مورد ماهیت دعوا گرفته می‌شود و قاضی پرونده، پس از بررسی ادله و مستندات اثبات دعوا که در مقام دفاع یا دعوا، ارائه شده، اقدام به صدور آن می‌کند. حکم، به طور کلی یا جزئی قاطع دعواست و برای طرفین پرونده، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است. البته برخی احکام صادره قابل اعتراض هستند.

انواع حکم قضایی

حکم اعلامی و حکم تأسیسی

حکم غیابی و حکم حضوری

حکم قطعی و حکم غیرقطعی

حکم لازم الاجرا و حکم غیرلازم الاجرا

حکم نهایی و حکم غیرنهایی

Posted on