کمپرسی

کمپرسی نوعی کامیون است که قسمت بار آن به کشنده متصل می باشد.
برای حمل و نقل و جابجایی موادی مانندخاک ، شن ، ماسه ، سنگریزه ، نخاله های معدنی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .

محفظه بار کمپرسی ، هیدرولیکی هستند که تخلیه مصالح را با سرعت و آسان می کند.

انواع کمپرسی

  • تک
    6چرخ  داشته و تا 10 تن ظرفیت بار گیری دارد
  • جفت
    10 چرخ داشته و تا 15 تن ظرفیت بار گیری دارد
Posted on